ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::રાસાયણિક ખાતર


  • ર૫:ર૫:ર૫ નાફોપો કિ/હે જમીન તૈયાર કરતી વખતે પાયામાં આ૫વું અને રપ કિલો નાઈટ્રોજન ૩૦ થી ૩પ દિવસે આ૫વું