ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::કાપણી અને સંગ્રહ


માળમાં અંદાજે અડધા ડોડવા સુકાય જાય અને બાકીના પીળા પડે, ત્યારે કાપણી કરવી. છોડ ઉપર બધી માળો એકસાથે સુકાતી નથી. તેથી ૩ થી ૪ વીણી કરવી પડે છે. બધી માળો ખળામાં સુકવવી. મગફળીના હલરમાં (ઓપનર) એરંડા કાઢવાનો ચારણો ફીટ કરીને સારી રીતે સાફ કરી શકાય છે.