ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::બીજનો દર તથા માવજત


બીજનો દર અને વાવણીનું અંતર :

      ખેતરમાં છોડની સંખ્યા જળવાઈ રહે તે વધુ ઉત્પાદન માટે અતિ આવશ્યક છે. સામાન્ય રીતે વાવણી હાથથી થાણીને કરવામાં આવે છે. આ પધ્ધતિમાં હેકટરે ૬ કિલો બીજ પુરતું છે. હાથથી થાણીને કરવામાં આવે ત્યારે ર થી ૩ બીજ એક થાણાં દીઠ મુકવું જરૂરી છે, કારણ કે બીજનો ઓછો ઉગાવો થાય ત્યારે છોડની સંખ્યા જળવાઈ રહે. એકથી વધુ બીજ ઉગે ત્યારે નબળા છોડને કાઢી નાંખી થાણાં દીઠ એક છોડ રાખી પારવવું અતિ આવશ્યક છે. દિવેલાનાં બીજ ૧૦ થી ૧ર દિવસે ઉગી જાય છે, તેથી ખાલાં પડે તો તરત બીજ મુકી ખાલાં પુરવા.

 

               બીજને વાવતા પહેલાં બીજજન્ય રોગોની ફુગની નાશ કરવા ફુગનાશક દવા બાવીસ્ટીન ર ગ્રામ અથવા થાયરમ ૩ ગ્રામ કિલો દીઠ બીજને પટ આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. બીજની ખરીદી વખતે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. બિયારણ પ્રમાણિત હોવું ખુબજ જરૂરી છે, કારણ કે દિવેલા પાકમાં ઓછો ઉગાવો તેમજ બીજી જાતોનું મિશ્રણ જોવા મળે છે.