ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::માહિતી


  • સ્વચ્છ અને નિરોગી પશુ.
  • સ્વચ્છ ગમાણ અને વાતાવરણ.
  • સ્વચ્છ વાસણો.
  • સ્વચ્છ અને નિરોગી દોહનારા.
  • સ્વચ્છ પાણી.
  • સુદૃઢ,સુરક્ષિત અને ઝડપી વહન.
  • તંદુરસ્ત ચિલીંગ તેમજ પ્રક્રીયા.

Videos