ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::માહિતી


  • સ્વચ્છ દૂધ જલદી બગડતું નથી.
  • તે આરોગ્ય ને હાની પહોંચાડતું નથી.
  • તે દૂધ અને દૂધની બનાવટો(વાનગીઓ) બનાવવા માટે વધુ સમય સુધી યોગ્ય રહે છે.
  • તેમાંથી બનાવેલ બનાવટો(વાનગીઓ) ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી હોય છે.
  • તે ઉચ્ચ કિંમત અપાવી શકે છે.
  • દૂધની પેદાશોની નિકાસ કરવાનું સરળ બને છે.