ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::અન્‍ય માવજત


પાકને ૫ક્ષીઓ અને ઉંદરથી બચાવવા નિયંત્રણના ૫ગલા લેવા.