ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::લેબ ટુ લેન્ડ


આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના માઇક્રોબાયોલોજી અને બાયોફર્ટીલાઇઝર પ્રોજેકટના ત્રણ દાયકાના સંશોધનોના પરિણામોના ફળ સ્વરૂપે વિવિધ પાકોમાં જૈવિક ખાતરનાં વપરાશ અંગેની કુલ 40 ખેડુતોપયોગી ભલામણો કરવામાં આવેલ છે અને તેના નિદર્શનો જુદા જુદા વિસ્તારોમાં થયેલ છે. તદ્ઉપરાંત પ્રયોગશાળાથી ખેતરે પહોંચાડવાનો પ્રયાસ છેલ્લા 5 વર્ષથી કૃષિ મહોત્સવ દરમ્યાન કરવામાં આવેલ છે. તે અંતર્ગત કૃષિ કિટમાં અનુભવ પ્રવાહી જૈવિક ખાતર ગુજરાત સરકારના કૃષિ અને સહકાર વિભાગના સહયોગથી ગુજરાતના ગામડે ગામડે પહોંચાડવામાં આવેલ છે. 

Images

Videos