ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::જાતોની પસંદગી


સુધારેલી જાતો :    

જાત   બહાર પાડયાનું વષ્ર્ા  પાકવાના દિવસો      સરેરાશ ઉત્પાદન કિલો/ હેકટર  વિશેષ્ાતા

ગુજરાત નાગલી-૧    ૧૯૭૬  ૧રપ-૧૩૦    ર૦૦૦ ડૂંડી મધ્યમ લાંબી, ટોચથી વળેલી અને ઘટ્ટ, સ્થાનિક જાત કરતા ૧૬.૬ ટકા જેટલું વધુ ઉત્પાદન, ડાંગ જિલ્લાના ડુંગરાળ વિસ્તાર માટે અનુકૂળ જાત

ગુજરાત નાગલી-ર    ૧૯૮ર  ૧૩૦-૧૩પ    રર૦૦ સ્થાનિક જાતમાંથી પસંદગી દ્વારા તૈયાર કરેલ જાત, ડૂંડા મધ્યમ લાંબા અને અધર્્ ઘટ્ટ, દાણાનો રંગ આકષર્્ક લાલ, ગુ. નાગલી -૧ કરતા ૧૯ ટકા જેટલું વધુ ઉત્પાદન.

ગુજરાત નાગલી-૩    ૧૯૯૦  ૧૩૦-૧૩પ    ર૩૬પ કે એમ-૧૩ અને ગુ. નાગલી-ર ના સંકરણથી તૈયાર કરેલ જાત, ડૂડી ખૂબ લાંબી અને ખૂલ્લી, દાણા ઈંટ જેવા લાલ રંગના, રોગ-જીવાત સામે સારી પ્રતિકાર શકિત ધરાવે છે.

ગુજરાત નાગલી-૪    ર૦૦૬  ૧રપ-૧૩૦    ર૯૩૪ કે એમ - રર૮ માંથી પસંદગી દ્વારા તૈયાર કરેલ જાત, ડૂડી લાંબી અને અર્ધ ઘટ્ટ, ડૂડીમાં દાણાની સંખ્યા વધારે ગુ. નાગલી -૩ કરતાં ર૪ ટકા વધારે ઉત્પાદન

ગુજરાત નાગલી-પ (સફેદ)   ર૦૦૯  ૧૧૦-૧૧પ    ર૯૦૦ થી ૩ર૦૦     ગુજરાત નાગલી -૩ અને ૪ કરતા અનુક્રમે આ જાતમાં રપ ટકા અને ૧૯ ટકા વધુ ઉત્પાદન મળે છે.