ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::બીજનો દર તથા માવજત


બિયારણનો દર, અંતર અને છોડની સંખ્યા :

બિયારણનો દર : ૧૦થી ૧ર કિલો / હેકટર

અંતર : ૪પ × ૧ર થી ૧પ સે.મી.

છોડની સંખ્યા : ૧.૮૦ થી ર.૦૦ લાખ / હેકટર

બીજની માવજત : બીજને માવજત આપ્યા વગર વાવવાથી છોડની સંખ્યા ઓછી મળે છે. અને કીટકોથી થતું નુકશાન પણ વધે છે. એટલા માટે બીજને વાવતાં પહેલાં કાબર્ાફયુરાન ૩પ એસ ૧૦૦ ગ્રામ / કિલો બીજનો ઉપયોગ કરવો. દાણાને બરાબર ચોંટે તે માટે દિવેલને સ્ટીકર તરીકે વાપરવું.