ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::જાતોની પસંદગી


જુવારની સુધારેલી જાતો :

જુવારની સ્થાનીક જાતો : બીપી પ૩, સુરત૧, જીજે૧૦૮, બીસી ૯

(મોડા ચોમાસુ વાવેતર માટે)જુવારની સુધારેલી જાતો : જીજે ૩પ,જીજે૩૬,જીજે૩૭,જીજે૩૮,જીજે૩૯,જીજે ૪૦, જીજે ૪૧

જુવારની હાઈબ્રીડ જાતો: જીએસએચ૧,સીએસએચ પ,સીએસએચ૬,સીએસએચ ૧૧