ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::પાકના મુખ્ય રોગ અને નિયંત્રણ


ગેરૂ, દાણા પર કાળી ટપકી ના નિયંત્રણ માટે મેંકોઝેબ ૦.૨ ટકાના દરે ( ૨૫ થી ૩૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં) ઓગાળી ૧૨ થી ૧૫ દિવસ ના ગાળે છંટકાવ કરવા અથવા હેક્ઝાકોનેઝોલ અથવા પ્રોપીકોનેઝોલ ૧૦ મી.લી. દવા ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવા.