ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::પાકની મુખ્ય જીવાત અને નિયંત્રણ


  • ખપૈડી નિયંત્રણ માટે મિથાઇલ પેરાથીઓન ૨ ટકા અથવા ફેનવાલરેટ ૦.૪ ટકા ભૂકી ૨૫ કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.