ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::નિંદામણ અને આંતરખેડ


મજૂરો ઉપલબ્ધ હોય તો હાથ નિંદામણ

અથવા

૧. પેન્ડીમીથાલીન દવા ૫૫ મી.લી. ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી વાવણી બાદ ૪૮ કલાક્ની અંદર છાંટવી

૨. મેટસલ્ફ્યુરાન (આલ્ગ્રીપ) ૮ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦૦ લીટર પાણીમાં એટલે કે ૦.૮ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.