ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::રાસાયણીક ખાતરનો જ્થ્થો કિગ્રા/ હે.


  • ૨૫-૧૨.૫-૦૦ ના.ફો.પો. કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરે વાવણી સમયે
  • ઝીંકની ઉણપવાળી જમીનમાં દર વર્ષે ૮ કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરે ઝીંક સલ્ફેટ આપવું. ૧ ટન જીપ્સમ ભાલ વિસ્તારની ક્ષારીય-ભાસ્મિક પ્રકારની જમીનમાં ચાર વર્ષે એક વાર ચોમાસું શરૂ થતાં પહેલા આપવાની ભલામણ છે.