ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::પાક માટે અનુકુળ જમીન અને જમીનની તૈયારી


  • રેતાળ, ગોરાડુ કે કાંપવાળી જમીન.
  • બે ત્રણ વખત દાંતી રાંપ ચલાવી જમીન પોંચી, ભરભરી અને સમતલ બનાવવી.