ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::રાસાયણીક ખાતરનો જ્થ્થો કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરે


  • ૮૦-૪૦-૦૦ ના.ફો.પો. કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરે
  • ઝીંકની ઉણપવાળી જમીનમાં દર વર્ષે ૮ કિલોગ્રામ પ્રતિ હેક્ટરે ઝીંક સલ્ફેટ આપવું