ખેડૂતોને મૂંઝવતા પ્રશ્નો અને ઉકેલ મોબાઇલ એપ્લિકેશન

:: ખેડૂત ઉપયોગી કૃષિ અને પશુપાલન વિષયક માર્ગદર્શન ::

i-ખેડૂત કૃષિ વિષયક માર્ગદર્શન(agri.ikhedut.aau.in) ની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ કૃષિ તાંત્રિકતા / માહિતીનો ઉપયોગ માટેની શરતો (ડિસ્કલેમર)

જુવાર પાક્ની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
જુવાર પાક્ની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
મકાઈમાં હાઇબ્રિડ બિયારણ નો ઉપયોગ
મકાઈમાં હાઇબ્રિડ બિયારણ નો ઉપયોગ
ધાન્ય વર્ગ ના વિવિધ પાકોની માહિતી
ધાન્ય વર્ગ ના વિવિધ પાકોની માહિતી
મગફળીમાં આફલાટોક્સિન નું નિયંત્રણ
મગફળીમાં આફલાટોક્સિન નું નિયંત્રણ
બાજરાની ચોમાસુ(ખરિફ) ખેતી પધ્ધતિ
બાજરાની ચોમાસુ(ખરિફ) ખેતી પધ્ધતિ
શિયાળુ મકાઈની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
શિયાળુ મકાઈની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
બાજરાની ચોમાસુ ખેતી પધ્ધતિ
બાજરાની ચોમાસુ ખેતી પધ્ધતિ
ડાંગરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
ડાંગરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
જૈવિક ખાતરો: ઉપયોગ અને ફાયદા
જૈવિક ખાતરો: ઉપયોગ અને ફાયદા
ચોમાસું મકાઈની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
ચોમાસું મકાઈની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
શ્રી - ડાંગરની સંકલિત ખેતી પદ્ધતિ
શ્રી - ડાંગરની સંકલિત ખેતી પદ્ધતિ
ઘઉં પાક માં ઉધઈનું નિયંત્રણ
ઘઉં પાક માં ઉધઈનું નિયંત્રણ
બાજરીનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવાની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ
બાજરીનું વધુ ઉત્પાદન મેળવવાની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ
જુવાર
જુવાર
દેશી કપાસની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
દેશી કપાસની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિ
નાગલી
નાગલી
ઘઉ પાકના મોડા વાવેતરની ખેતી પધ્ધતીના ચાવીરૂપ મુદ્દાઓ
ઘઉ પાકના મોડા વાવેતરની ખેતી પધ્ધતીના ચાવીરૂપ મુદ્દાઓ
બિનપિયત ઘઉં પાકના વાવેતરની ખેતી પધ્ધતીના ચાવીરૂપ મુદ્દાઓ
બિનપિયત ઘઉં પાકના વાવેતરની ખેતી પધ્ધતીના ચાવીરૂપ મુદ્દાઓ